#

surinder shinda gulshan komal duniyan te nikhar aaya ae