#

patcharov u kases - inchu es nran cav patchareci-che vor mi jamanak - na im hreshtakn er u indz shat er sirum,,,,inchi senc exav ?